fbtracking
Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM) is in 1986 opgericht op initiatief van de Scientology kerk Amsterdam.

Doelstelling van het NCRM: bescherming van de mensenrechten in de geestelijke gezondheidszorg. Het terugdringen en voorkomen van bovenmatig gebruik van psychofarmaca is onderdeel van de doelstelling. 

De stichting is erkend als een algemeen nut beogende instelling. NCRM heeft contacten met het internationale CCHR netwerk (Citizens Commission on Human Rights), dat in 1969 in de VS werd opgericht door Scientology International en hoogleraar in de Psychiatrie, dr. Thomas Szasz.

Het NCRM werkt grotendeels zelfstandig en bepaalt in Nederland haar eigen beleid. Wel maakt het NCRM gebruik van onderzoeksresultaten van CCHR en door CCHR ontwikkeld voorlichtingsmateriaal. Het NCRM ontvangt financiele bijdragen van donateurs en werkt met een groep vrijwilligers om haar activiteiten te ontplooien.

Het is vrij algemeen bekend dat Scientology en de Psychiatrie behoorlijk tegenover elkaar staan. Dat heeft te maken met het verschil in gezichtspunt over de aard van de mens. De Psychiatrie bekijkt de mens vanuit een materialistisch oogpunt en beschouwt de hersenen als de bron van leven. Terwijl Scientology van mening is dat er niet voorbij kan worden gegaan aan de bewustzijnseenheid die de ziel is. Om die reden is Scientology fel gekant tegen geestveranderende middelen als psychofarmaca. 

Wat zijn de speerpunten van het NCRM?

  • De ADHD-epidemie. Ongeveer  80.000 Nederlandse jongeren gebruiken medicijnen bij ADHD. Zowel de ADHD-diagnose als de therapie met medicatie zijn onderwerp van kritiek van onafhankelijke deskundigen.
  • Diagnoses gebaseerd op het psychiatrische handboek, de DSM (de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Dit handboek is onderwerp van kritiek, onder andere omdat het op oneigenlijke manier wordt gebruikt. Het leidt tot onnodige en ongewenste psychiatrische bemoeienis en medicatie.
  • Het NCRM blijft tevens waarschuwen voor agressie en geweld, veroorzaakt door het gebruik van psychiatrische medicatie.
Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Wat doet de stichting NCRM?

  • Informatieve acties om het publiek te informeren over de risico’s van psychiatrische medicatie en behandeling;
  • Patiënten informeren over hun rechten en welke route zij kunnen bewandelen bij klachten;
  • Opstellen van factsheets en informatiebrieven voor het publiek in het algemeen, die gepubliceerd worden op de website en via nieuwsbrieven worden gedeeld;
  • Informatiebrieven delen met het Ministerie van VWS en leden van de Tweede Kamer en met voorstellen komen voor nieuw beleid aangaande medicatie en medicijnvrije behandeling;
  • Interviews en artikelen van experts te delen via hun website.

ADHD

ADHD staat voor Attention Deficit and Hyperactivity Disorder.

In 10 jaar tijd verviervoudigde in Nederland het gebruik van het psychiatrisch medicijn Ritalin. Ritalin is een stimulerend middel. Het werkzame bestanddeel van Ritalin, methylfenidaat, valt onder de Opiumwet.

Van methylfenidaat is een lange lijst met bijwerkingen bekend, zo werkt het onder andere belastend voor hart en bloedvaten. In Nederland wordt aan ca. 4% van de jongeren Ritalin voorgeschreven.

Het NCRM vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en verzamelt wetenschappelijke informatie en achtergronden over dit onderwerp.  Naast het informeren van het publiek ziet  het NCRM zichzelf ook als waakhond voor de overheid aangaande wetgeving op dit gebied.

Media campagne over risico’s ADHD-medicatie

Het NCRM pleit al jaren voor een gezonde aanpak van de ADHD-epidemie en maakt zich ernstig zorgen over de vele negatieve bijwerkingen van ADHD-medicatie die aan jonge kinderen wordt gegeven. Het NCRM kaart dit aan bij leden van de Tweede Kamer.

Meer informatie over de campagne tegen psychiatrische medicatie? Lees verder

Activiteiten van de stichting NCRM

ADHD medicatie

Amsterdam Bijlmer, april 2024 –  Zaterdag 20 april stond de Stichting ‘Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens’ in de Bijlmer. De Stichting zet zich in voor strengere wetten met betrekking tot schadelijke psychiatrische behandeling, zoals dwangbehandeling, elektroshock en het voorschrijven van opiaten aan jongeren.

De stichting verstrekte in de Bijlmer informatie over het labelen van jongeren met ADHD en het al te gemakkelijk voorschrijven van opiaten (als Concerta, Ritalin) aan kinderen.

In 10 jaar tijd verviervoudigde het gebruik van het psychiatrisch medicijn Ritalin. Ritalin is een stimulerende drug die onder de Opiumwet valt en die in Nederland aan ca. 4% van de jongeren wordt voorgeschreven. Lees verder…

CCHR demonstratie Wenen

Wenen, oktober 2023 – Een vertegenwoordiging van het Nederlandse NCRM was aanwezig bij een grote demonstratie in Wenen tijdens het World Congress on Psychiatry, om een statement te maken tegen verslavende psychiatrische medicatie, het toedienen van electroshocks en gedwongen opnames.

NCRM RAI Amsterdam

Amsterdam, mei 2023 – Grote NCRM demonstratie voor de ingang van de RAI, waar het 9e World Congress on ADHD werd gehouden. Doel was om aandacht te vragen voor het voorschrijven van zware psychiatrische medicatie (methylfenidaat) aan vaak jonge kinderen, zonder dat de lange termijn effecten hiervan bekend zijn.

9 nov 2021 – NCRM biedt petitie aan bij de Kamercommissie VWS

In het kader van de World Mental Health Day (10 okt) bood het NCRM in november een petitie aan bij de Tweede Kamer. Een recent door het NCRM ontvangen verslag van een vrouw die schokkende ervaringen in de GGZ meemaakte, was als kernpunt van de petitie gebruikt. Psychiatrische medicatie, elektroshock en dwangbehandeling zijn gebaseerd op foute uitgangspunten, zo werd door het NCRM tijdens de aanbieding van het document toegelicht. De petitie werd in ontvangst genomen door Attje Kuiken (PvDA). voorzitter van de Kamercommissie van VWS.

Mede-aanbieder was een juridisch deskundige die o.a. psychiatrie-en-dwang als specialisme heeft. Zij deed verslag vanuit haar praktijkervaring als belangenbehartiger van benadeelden door psychiatrisch handelen en dwangoplegging. 

 

petitie NCRM_Tweede Kamer
Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Het NCRM organiseert o.a. lezingen over onderwerpen als psychiatrie, depressie, het diagnosticeren van psychische klachten, ADHD, wat de negatieve gevolgen kunnen zijn van onnodige overmedicalisatie, mogelijke alternatieven in plaats van medicatie, etc.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Gemiddeld 6 keer per jaar staat het NCRM voor het parlementsgebouw in den Haag, om mensen en langslopende politici te informeren over misstanden in de geestelijke gezondheidszorg, en de risico’s van psychiatrische medicatie. Zij hebben langs deze weg al menig politicus gesproken.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Opening van tentoonstelling over de geschiedenis van de Psychiatrie in Amsterdam in 2019, waar onder meer te zien was welke rol de Psychiatrie had tijdens de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. Deze tentoon-stelling heeft tevens vele andere grote steden in Europa bezocht.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Demonstratie van CCHR in Barcelona in 2019, tijdens de Europese Conventie voor de Psychiatrie. De demonstratie was georganiseerd door de Spaanse afdeling van de Citizens Commission on Human Rights. Vanuit Nederland zijn een aantal vrijwilligers van het NCRM naar Barcelona afgereisd om hier aan deel te nemen.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Lezing door de schrijver van het boek Dodelijke Leugens, C.F. van der Horst, die in dit boek ingaat op misstanden in de gezondheidszorg, maar ook in de voedingsmiddelen- en landbouwindustrie, die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van iedere Nederlander. Naast informatie gaat hij tevens in op oplossingen.

Voorbeelden van Citizen Commission on Human Rights elders in de wereld

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Powerhous Allison Folmar is een burgerrechten-advocaat die in de Verenigde Staten strijdt tegen het fenomeen “Baker Acting,” waarbij kinderen zonder pardon en soms met geweld uit huis worden geplaatst wanneer de ouders weigeren om hun kinderen antipsychotica of ADHD-medicatie te geven.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Anton Batalin and Anastasiia Vilinskaya brengen in Oekraïne ernstige misstanden in psychiatrische klinieken aan het licht.  Dankzij de media aandacht die zij hiermee kregen zijn er in Oekraïne wettelijke veranderingen doorgevoerd waardoor psychiatrisch patienten beter beschermd zijn tegen gedwongen opname.

Videos uit de campagne van CCHR

Meer informatie over het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens?
Bezoek de website