fbtracking

Over de Scientology Kerk

Scientology Kerk Amsterdam (ook bekend onder de naam Scientology of Dianetics Centrum)

RSIN/fiscaal nummer: 004971723

contactgegevens:

Scientology Kerk Amsterdam
Wibautstraat 112
1091GP Amsterdam

T: 020-3202230
E: amsterdam@scientology.net

Doelstellingen van Scientology Kerk Amsterdam zoals per de statuten:

“De Kerk zal de zuiverheid en integriteit van de Scientology religie zoals die ontwikkeld is en verder ontwikkeld moge worden door L. Ron Hubbard, met als doel dat elke persoon, die wenst deel te nemen in Scientology het hoogst mogelijke goed van toegenomen bewustzijn als onsterfelijke geest, daaruit mag ervaren, behouden, presenteren, propageren, bedrijven en zeker stellen.

Het is de volle overtuiging van de Kerk, dat Scientology het stelsel is, dat de fundamentele principes van het Bestaan samenbrengt in axioma’s en effectieve technologie in de traditie van de exacte wetenschappen voor het oplossen van de problemen met betrekking tot Het Leven, Het Denken en de Vrijheid van de menselijke Geest.

Dat hij die een vraag stelt het dichtst bij het antwoord is, dat elke vraag haar eigen antwoord in zich houdt, en verder dat elk probleem zijn eigen oplossing in zich heeft en dat de technologie van Scientology van dien aard is, dat een persoon met een vraag of een probleem op geestelijk niveau geholpen of begeleid kan worden, zodat die persoon in staat is zijn/haar eigen vragen te beantwoorden en problemen op te lossen.
Scientology Technologie is een stelsel van waarheden en toepassings-methoden ontwikkeld door L. Ron Hubbard vanuit zijn observaties en verkondigingen, die wanneer correct toegepast de Ziel der Mens kunnen openbaren, zijn kennis van het Oneindige Wezen voor hem kunnen vergroten en hem bekend maken wat hij over God kan bevatten.

In de overtuiging dat het beste bewijs van God is de God die men in zichzelf vindt en vertrouwend op een blijvend geloof dat de Schepper van het Universum wilde dat er Leven in dat Universum zal zijn, wordt de Kerk gesticht met de hierna volgende algemene doelstellingen:

a. Het opzetten van een religieus lichaam voor het uitdragen, beschermen, bedienen en aanmoedigen van de Scientology Religie en haar doelstellingen;

b. Oprichting, vestiging en gebruik van een Kerk, opleidingscentra, gemeenten, trainingscentra en andere centra voor het onderricht, de verspreiding en het verlenen van de Scientology Religie, hetgeen de religieuze en ethische begeleiding en verbetering van het persoonlijke karakter als doel heeft, alsmede het verbeteren van de menselijke geest;

c. Publicatie en verspreiding van religieuze Geschriften en andere hulpmiddelen teneinde Scientology te propageren en uit te dragen;

d. Vestiging van religieuze culturele centra;

e. Aandacht en zorg voor de geestelijke behoeften van de parochianen en congregatie door middel van het houden van zondagsdiensten en andere religieuze diensten zowel in groepsverband als individueel gericht;

f. Vestiging en doen functioneren van seculiere activiteiten ter verbetering van de maatschappij;

g. Het vormen en doen functioneren van hulpverlenersgroepen waarin parochianen en niet-leden hulp kunnen bieden aan hun medemens in geval van calamiteit of persoonlijke behoefte.”

Uiteindelijke doelstelling

De uiteindelijke doelstelling die onze oprichter L. Ron Hubbard met de Scientology religie beoogt is “Een beschaving zonder krankzinnigheid, zonder misdadigers en zonder oorlog, waar het capabele mensen gegund is succes te hebben en waar het eerlijke personen gegund is rechten te hebben en waar de mens vrij is zich tot hogere niveaus te verheffen”.

Dit doel uit zich in de praktijk in alle aspecten van Scientology. Door Scientology gegevens te bestuderen en de religieuze diensten van Scientology te leveren of ontvangen wordt men meer bewust van de omgeving. Van vrienden, familie en collega’s alsook de rest van de wereld. Van de natuur en het hele universum en van de spirituele wereld en uiteindelijk het opperwezen, ook wel oneindigheid genoemd.

Door dit verhoogde bewustzijn is er ondervonden dat de persoon meer verantwoordelijkheid zal nemen voor deze andere aspecten van het leven. Een simpel voorbeeld is dat iemand er geen problemen mee heeft afval op straat te gooien – hij komt in Scientology en begint zich bewust te worden dat dit niet goed is en stopt er mee. Na enige tijd zal hij zijn verantwoordelijkheid verruimen en ook anderen erop aanspreken als zij zoiets zouden doen.

 

Maatschappelijke campagnes

Echter uit dit doel zich ook praktischer. Vanuit Scientology zijn er verschillende programma’s opgericht om de maatschappij tot een hoger niveau te trekken. Deze programma’s richten zich op de volgende maatschappelijke problemen:

– mensenrechtenschendingen
– het drugsprobleem
– normen en waarden
– misstanden in de psychiatrie
– drugsverslaving
– ongeletterdheid

De materialen van deze campagnes worden door Scientologen gesponsord. Daarnaast worden de activiteiten op het gebied van deze campagnes door Scientologen uitgevoerd. Zowel als gevolg van toegenomen verantwoordelijkheid als actieve activatie.

Het bestuur bestaat uit drie leden: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd. De vrijwilligersvergoedingen van de kerkelijk medewerkers (‘stafleden’) worden verkregen via een wekelijks toegepast rekenmodel, gecalculeerd op basis van de wekelijks binnengekomen inkomsten. De vrijwilligersvergoedingen worden berekend gebaseerd op de verschillende functies in de kerk en het aantal gewerkte uren.

Uitgeoefende activiteiten

In principe streven alle godsdiensten naar ‘verlossing’. In Scientology is het doel spirituele vrijheid. Scientology biedt een nauwkeurige en praktische methode om dat doel te bereiken. Deze weg, die in Scientology ‘De Brug naar Totale Vrijheid’ wordt genoemd, volgt een vastgelegde reeks van spirituele bewustzijnsniveaus. De scientoloog bereikt die niveaus als hij deelneemt aan de twee voornaamste gebruiken van de godsdienst – auditing en training.

 

De Scientology religie kent verschillende ceremoniën en diensten. Van deze zijn auditing en training veruit de belangrijkste. Deze zijn onmisbaar binnen Scientology, want zij geven de weg aan naar de hogere staat van spiritueel bewustzijn en leiden uiteindelijk tot spirituele vrijheid. Naast groepsbijeenkomsten om religieuze feestdagen en andere belangrijke dagen en gebeurtenissen te vieren, ligt het wezen van Scientology in de specifieke methoden waarmee haar beginselen in praktijk kunnen worden gebracht om de kwaliteit van het leven te verbeteren.

 

Scientology dringt door tot op alle terreinen van het bestaan. Zij geeft een weg aan naar een wereld waarin de mensenrechten worden nageleefd, men een gelukkiger gezinsleven en verbeterde relaties kan hebben, naar een betere gezondheid en meer welvarendheid en bovenal naar een verhoogd spiritueel bewustzijn, kennis van het Opperwezen en het uiteindelijke bereik van spirituele vrijheid. Of het nu gaat om de ultieme vragen over het bestaan of hele alledaagse problemen waar men tegen aan loopt, Scientology geeft antwoorden. Scientology beslaat het hele leven omdat het het leven definieert en verklaart en uiteindelijk duidelijk maakt wat leven is.

Vind hier ook de baten/lasten.