fbtracking

Het ontstaan van een religie in de 20e eeuw

Wie informatie zoekt over Scientology, komt heel veel verschillende meningen tegen. Waarom is er zoveel te zeggen over deze religie?

Ten eerste: Scientology is nieuw. Iets wat nieuw en anders is, wordt niet altijd meteen geaccepteerd of begrepen.

Een korte blik op de geschiedenis leert ons dat sommige andere religies het in eerste instantie ook moeilijk hadden. Kijk maar naar de eerste Christenen. Jezus werd aan het kruis genageld om wat hij dacht, zei en deed. In de vorige eeuw vond er nog volop discriminatie plaats tussen protestanten en katholieken. Ook het Jodendom heeft het in het verleden zwaar te verduren gehad.

Scientology is een heel andere religie dan de godsdiensten die we in het Westen kennen. Scientology beweegt zich op het snijvlak van religie en wetenschap; vanuit religieus perspectief formuleert zij nieuwe inzichten in het domein van sommige wetenschappelijke disciplines en maatschappelijke onderwerpen.

Dat heeft bij bepaalde gevestigde instellingen tot weerstand geleid, omdat zij meenden mogelijke schade te ondervinden als die inzichten op grote schaal in de samenleving geïmplementeerd zouden worden.

Door op deze pagina kort de geschiedenis van Scientology te schetsen, hopen we enig inzicht te geven in de achtergronden van de ontwikkeling die Scientology heeft doorgemaakt.

Scientology geschiedenis in het kort

Dianetics

Tussen 1935 en 1950 ontwikkelde de Amerikaan L. Ron Hubbard een nieuwe theorie over het functioneren van het menselijk verstand.

Hij spoorde de oorzaken van mentale blokkades en psychosomatische klachten terug naar een tot dan toe onontdekt deel van het verstand; het reactieve verstand. Dit is het deel van iemands verstand dat volledig op basis van stimulusrespons werkt. Het staat niet onder controle van de wil, en oefent kracht uit om het bewustzijn, doelen, gedachten en acties van het individu te beheersen.

Hubbard ontwierp een methode om die verborgen informatie te benaderen en van mentale ‘lading’ te ontdoen. In 1950 publiceerde hij zijn theorie en een eerste versie van zijn technieken in het boek Dianetics.

Rond Dianetics ontstond onmiddellijk een snelgroeiende groep beoefenaars in Amerika en even later ook in andere Engelstalige landen zoals Engeland en Australië.

achtergronden van Scientology

L. Ron Hubbard geeft een lezing over Dianetics in de jaren ’50 

Dianetics groeit uit tot Scientology

De doorontwikkeling van Dianetics leidde uiteindelijk tot het postuleren van een niet-materieel deel van de mens (de ziel), en dit verdergaand filosofisch onderzoek mondde later uit in wat Scientology werd genoemd, uit de termen ‘scios’, Latijns voor weten en ‘logos’, Grieks voor de studie van.

Vanwege het immateriële concept van de ziel is Scientology per definitie een religieuze activiteit, wat decennia later bevestigd werd door een aantal vooraanstaande Godsdienstsociologen, zoals Dr. Bryan Wilson.

En zo ontwikkelde Scientology zich na 1951 tot een praktische religieuze filosofie die inzicht geeft over de wereld van het verstand en wat de ziel is.

Min of meer als bijproduct werden in Scientology bruikbare oplossingen ontwikkeld voor vele maatschappelijke problemen, zoals drugsmisbruik, relationele problemen, opvoedkundige zaken, studieproblemen, etc.

Oorspronkelijke concept van de ziel verdwenen

Terwijl de samenleving in toenemende mate met psychische problemen werd geconfronteerd, kregen de traditionele Godsdiensten in de tweede helft van de vorige eeuw te maken met ontkerkelijking en atheïsme. Mensen gingen voor hulp naar de psychiater en de arts, in plaats van naar de priester of de dominee, en kregen soms elektroshock en uiteindelijk pillen als therapie.

Door deze en andere maatschappelijke ontwikkelingen werd het oorspronkelijke concept van de menselijke ziel teruggedrongen en kwam het brein prominent in de belangstelling van wetenschap en publiek.

Scientology richt zich juist op de ziel en heeft het zelfs in haar credo staan dat de studie van de geest en de genezing van mentaal veroorzaakte ziekten niet aan de religie mag worden onttrokken.

Scientology bleek hiermee onopzettelijk terechtgekomen te zijn op maatschappelijke, maar ook wetenschappelijke gebieden waar grote gevoeligheden heersten en waarbij grote belangen betrokken waren.

Het ontkennen van het bestaan van de ziel in de Psychologie en de Psychiatrie heeft ertoe bijgedragen om directe beïnvloeding van de hersenen door toedienen van medicatie te legitimeren. Dit heeft onder andere geleid tot grootschalige marketing van psychiatrische medicijnen waarvan de wereld-jaaromzet inmiddels ca. $ 90 miljard bedraagt.

Botsing met gevestigde belangen

Tijdens het Dianetics onderzoek van voor 1950 werd al vastgesteld dat geest-beïnvloedende medicijnen en drugs de Dianetische methode verstoren en een negatieve invloed op het verstand kunnen uitoefenen. Hetzelfde geldt voor psychiatrische hersenoperaties als lobotomie en elektroshock.

Rond 1950 stuurde Hubbard zijn bevindingen naar de American Medical Association (AMA) en de American Psychiatric Association (APA), vanuit de overtuiging dat Dianetics een goede manier zou kunnen zijn om via het spiritueel/religieuze aspect van de mens, medische en psychiatrische behandelingen te ondersteunen en het welzijn van patiënten te verbeteren.

achtergronden van Scientology
achtergronden van Scientology

AMA en APA vallen Scientology aan

De reactie van de AMA en APA was ronduit agressief en had grote gevolgen. Jaren later zijn via de Freedom of Information Act (Wet Openbaarheid Bestuur) documenten van overheidsinstanties aan het licht gekomen waarmee Scientology en de activiteiten van Hubbard in een vals daglicht werden geplaatst, waaronder een verzonnen beschuldiging van het gebruik van illegale drugs.

Op last van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) werd in 1963 een grootschalige inval gedaan in een vestiging van Scientology in Washington. De inval leverde niets op – want er gebeurde niets illegaals – en werd later als onwettig verklaard.

Over de gehele wereld begonnen enthousiaste Dianetics- en Scientologygroepen de in hun ogen psychiatrische- en andere misstanden aan de kaak te stellen. Binnen sommige overheden werd alarm geslagen en werden plannen gemaakt hoe het ‘probleem’ Scientology kon worden aangepakt.

Tegenkrachten

Zelfs Interpol werd daarbij ingezet om internationaal overheden te waarschuwen voor Scientology met als gevolg dat er in verscheidene landen een onderzoek naar Scientology werd gestart.

Noodgedwongen begon Scientology een onderzoek naar deze tegenkrachten.

Uit onderzoek bleek dat Interpol een nest was geworden van ex-Nazi’s. Scientology publiceerde dit in haar blad Freedom Magazine. Toen de gealarmeerde Raad van Europa een officieel onderzoek naar de handel en wandel van Interpol begon, bood de directeur van Interpol, Raymond Kendall, zijn excuses aan.

Interpol heeft sindsdien geen dossier meer over Scientology, omdat het eigen handvest voorschrijft zich niet met religieuze zaken bezig te houden. Om de zaak recht te zetten liet Interpol directeur Kendall het door de Scientology kerk uitgegeven boek ‘What is Scientology’ naar alle Interpol bureaus wereldwijd sturen om de verkeerde gegevens te corrigeren.

Maar het kwaad was al geschied, mede vanwege de door de media opgeklopte verhalen.

Scientology en Big Pharma

Scientology tegen (psychiatrische) drugs

Scientology is niet tegen medicijnen in het algemeen. Integendeel, zij zal eenieder aanraden om bij fysieke problemen eerst naar een arts te gaan.

Scientology ageert wel tegen het te snel en vaak nodeloos voorschrijven van psychiatrische medicatie.

Scientology is van mening dat de bijwerkingen van psychiatrische medicijnen bij langdurig gebruik alleen maar meer mentale problemen opleveren. Hetzelfde geldt voor straatdrugs.

Onzorgvuldig voorgeschreven psychiatrische medicijnen kunnen evenals straatdrugs desastreuze gevolgen hebben voor het individu en voor de samenleving.

 

Scientology versus Psychiatrie 

In de tweede helft van de vorige eeuw kregen farmaceutische bedrijven in toenemende mate invloed op de wetenschap en het onderwijs omdat zij grote bedragen beschikbaar hadden voor onderzoek. Hierdoor nam de invloed van aan de industrie verbonden top-psychiaters sterk toe.

Zo werd het mensbeeld in wetenschappelijke kring gaandeweg omgebogen naar een louter mechanistisch gezichtspunt. Hierbij werd beredeneerd dat de hersenen de hoofdrol spelen bij menselijk gedrag en wordt volledig voorbij gegaan aan het bestaan en de kracht van de menselijke (immateriële) ziel.

Ook de media hebben een rol gespeeld door dit mensbeeld van de moderne psychiatrie en hersenwetenschap veel ruimte te geven en kritiekloos te publiceren.

Vanuit het Scientology gezichtspunt raakt de ziel (het bewustzijn) door psychiatrische medicatie verdoofd of verward, waardoor de persoon zijn grip op het brein nog meer verliest, terwijl het onderliggende probleem niet wordt opgelost.

Dit is voor veel scientologen reden om zich in te zetten voor programma’s op het gebied van drugsvoorlichting en en acties tegen het te veel en te vaak voorschrijven van psychiatrische medicatie.

Oprichting Citizens Commission on Human Rights

Om tegenwicht te bieden aan het biomedische gezichtspunt in de Psychiatrie, ging Scientology in 1969 de samenwerking aan met psychiater en auteur Dr. Thomas Szasz, die overigens nooit op een andere manier bij Scientology betrokken was dan via de gezamenlijk opgerichte Citizen Commission on Human Rights (CCHR).

achtergronden van scientology

CCHR richt zich op het blootleggen van psychiatrische misstanden. Haar voornaamste aandachtsgebieden zijn het psychiatrisch handboek de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), het sterk toegenomen gebruik van psychiatrische medicatie, en het ADHD label (waarbij jonge kinderen amfetamine-achtige stoffen krijgen toegediend).

Gelukkig zien we de laatste jaren ook al steeds meer discussie ontstaan onder onafhankelijke deskundigen uit de beroepsgroepen over zowel het ADHD label als over de bruikbaarheid en de toepassing van de DSM.

De Nederlandse afdeling van CCHR is het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens.

Invloed van de media 

Controverse en slecht nieuws in de media verkoopt goed

We zien overal om ons heen dat de media helaas niet altijd even objectief zijn in hun berichtgeving. Een roddel of slecht nieuws verkoopt nu eenmaal beter dan goed nieuws. Hoewel we tegenwoordig veel bewuster zijn van het bestaan van Fake News, werd het opzettelijk ‘fabriceren’ van onjuiste berichtgeving al veel eerder toegepast.

Onzorgvuldig opgestelde berichten in de media hebben in het verleden bijgedragen aan het scheppen van een incorrect beeld over nieuwe religieuze bewegingen in het algemeen en Scientology in het bijzonder. Hierbij werd soms ongenuanceerde en uit het verband getrokken informatie van ex-leden gebruikt.

Daar komt bij dat sommige journalisten er toe neigen informatie uit eerder verschenen berichten te herhalen zonder het waarheidsgehalte te controleren.

Hierdoor krijg je dat bepaalde berichten steeds opnieuw herhaald worden en op die manier kan een onjuist beeld jarenlang in stand worden gehouden.

achtergronden van scientology
Scientology uitspraak Belgie

België

Een voorbeeld van onjuiste berichtgeving is een twintig jaar lang slepend onderzoek naar Scientology in Belgie, waarbij Scientology jarenlang ten onrechte verdacht gemaakt werd van illegale praktijken.

Terwijl iemand volgens artikel 11 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens altijd ‘onschuldig is tenzij schuldig bewezen’, werd Scientology door de media bij voorbaat aan de schandpaal genageld.

De zaak werd in maart 2016 na een strafzaak van 7 weken door de Rechtbank van Brussel beslist in het voordeel van Scientology, waarbij alle beschuldigingen tegen de kerk geheel werden verworpen.

Klik hier om meer te lezen over deze zaak