fbtracking

Religieuze erkenning in Australië 

In 1983 kreeg Scientology religieuze erkenning in Australië. Een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van Scientology, omdat het Hooggerechtshof van Australië tijdens deze zaak tevens de definitie van religie formuleerde, die daarna door vele andere landen werd overgenomen. Lees hier het hele verhaal.

Scientology Belgisch hof

Uitspraak in Australie: Scientology is een religie

De beslissing in 1983 van het Australische Hooggerechtshof met betrekking tot de Scientology religie wordt als een baanbrekende juridische beslissing erkend, die sindsdien de norm heeft bepaald voor de definitie van religie en religieuze liefdadigheidsinstellingen; niet alleen in Australië en Nieuw Zeeland, maar feitelijk in het gehele Gemenebest van Naties.*

Het Hooggerechtshof van Australie bepaalde in 1983 het volgende:

‘De Scientology Kerk heeft ruimschoots voldaan aan de op haar rustende verplichting om aan te tonen dat zij religieus is. De conclusie dat zij een religieuze instelling is die recht heeft op belastingvrijstelling is onweerlegbaar.’

Religie gedefinieerd

Het Hooggerechtshof oordeelde niet alleen dat Scientology een religie is; het deed dit op basis van een definitie van religie die de leer van alle religies omvat die een religieuze status hebben. Het Australische Hooggerechtshof nam de volgende definitie van religie aan:

‘Het geloof in een bovennatuurlijk wezen, zaak of principe; en aanvaarding en naleving van gedragsregels om uitvoering te geven aan dat geloof.’

Deze uitspraak werd internationaal geprezen en door de Gemenebest van Naties als van groot belang gezien. Landen als Nieuw Zeeland en Engeland hebben deze uitspraak in verschillende zaken aangehaald als de standaard definitie.

Verenigde Naties

Deze definitie van religie is volledig in overeenstemming met de normen die door  de Verenigde Naties zijn geformuleerd. In haar General Comment nr. 22 bij artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, dat de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst waarborgt, stelde de VN mensenrechtencommissie het volgende:

‘De termen geloof en godsdienst moeten ruim worden opgevat. Artikel 18 is niet alleen van toepassing op de traditionele godsdiensten of godsdiensten en levensovertuigingen met institutionele kenmerken of praktijken die analoog zijn aan die van traditionele godsdiensten. De commissie is derhalve bezorgd over elke tendens tot discriminatie van welke godsdienst of overtuiging, en om welke reden dan ook, inclusief wanneer zij pas zijn ontstaan of religieuze minderheden vertegenwoordigen die het onderwerp kunnen zijn van vijandigheid van een overheersende religieuze gemeenschap.’

Scientology Australie

Het Anderson Onderzoek: onderdrukking van godsdienstvrijheid in Australie

De uitspraak van het Hooggerechtshof is niet alleen belangrijk vanwege de precedentfunctie die het heeft in de wereld van religie en recht. De erkenning van Scientology is vooral van belang in het licht van de religieuze vervolging die scientologen in de jaren zestig en begin jaren zeventig in Australië te verduren kregen.

In 1963 startte de regering van de staat Victoria, na ontvangst van verzonnen informatie uit het buitenland, een twee jaar durend onderzoek (bekend als het Anderson Onderzoek) naar Scientology.

Ondanks het oproepen van 151 getuigen en het verzamelen van meer dan negenduizend documenten, werd er geen bewijs gevonden voor enige misstand of wangedrag. Toch bleef de regering vastbesloten om Scientology tegen te werken. Zo werd eind 1965 een staatswet aangenomen die de godsdienstvrijheid van scientologen in de staat Victoria ernstig inperkte. Een dergelijk wetsvoorstel werd vervolgens ook in Zuid Australië en West Australië ingediend en in de wet opgenomen.

Toen deze draconische wetten eenmaal van kracht waren, werden de Scientology Kerk in Australië en scientologen in dat land het doelwit van harde, repressieve overheidsmaatregelen en ernstige religieuze vervolging. Er werden invallen gedaan in huizen van scientologen en de religieuze geschriften en artefacten van Scientology werden in beslag genomen.

Vice premier Australië biedt excuses aan

Zowel het onderzoek als de daaruit voortvloeiende wetgeving brachten de regering in grote verlegenheid, zozeer zelfs dat voormalig Australisch senator en vice-premier van West Australië Herbert Graham in 1976 naar de Verenigde Staten reisde om zijn verontschuldigingen aan te bieden aan alle leden van de kerk, waarbij hij verklaarde dat het verbod op Scientology de “zwartste dag was geweest in de politieke geschiedenis van West Australië”.

In 1982 hief de Victoriaanse overheid haar onhoudbare wet op en trok de maatregel van 1965 in, waarmee de godsdienstvrijheid en de fundamentele mensenrechten voor scientologen werden hersteld.

Met de uitspraak van het Hooggerechtshof in 1983 werd de rechtmatige plaats van de kerk in de Australische samenleving volledig gelegitimeerd.

 

*Gemenebest van Naties: The Commonwealth of Nations, voorheen het Britse Gemenebest, dat bestaat uit 54 landen die samenwerken aan welvaart, democratie en vrede.