fbtracking

De aard van Scientology

– Artikel van L. Ron Hubbard over wat Scientology is.

L. Ron Hubbard

Scientology (van het Latijnse scio = weten in de volste betekenis van het woord, en van het Griekse logos = studie van) is een religieuze filosofie, die procedures voor geestelijke begeleiding bevat, bedoeld om een individu te helpen meer zichzelf te worden en zijn persoonlijk welzijn te vergroten.

Scientology beslaat een breder gebied dan enige Oosterse of Westerse Religie ooit heeft gedaan, maar men moet zich realiseren dat een groot deel van wat we weten duizenden jaren geleden al bekend was en weer verloren is gegaan. Wat is toegevoegd is nauwkeurigheid van begrip. Dus we hebben het niet over iets nieuws in Scientology.

Wat we met deze gegevens DOEN is nieuw en de technologie om een nieuwe toestand in de mens teweeg te brengen is nieuw. Maar de basishoop van de mens, zoals die vandaag de dag in Scientology tevoorschijn komt, is al duizenden jaren oud.

Wanneer we Scientology een religie noemen dan doen we dat vanuit een veel diepere bron dan de laatste 2000 jaar.

De waarheid is dat wij in Scientology een uitbreiding van het werk van Gautama Siddharta [1] (Buddha) bestuderen die 2500 jaar geleden begon.

Hij trachtte de eindeloze cyclus van geboorte-dood-geboorte te doorbreken en dit voerde hem tot een poging de mens te laten zien dat hij een ziel was en geen lichaam hoefde te zijn en niet hoefde door te gaan met materie te zijn.

Gautama Siddharta kwam er achter hoe de ziel buiten het lichaam te laten treden. De moeilijkheid die hij met zijn werk had, was hoe dit stabiel te doen of iemand in deze uitgetreden toestand te houden.

Scientology_Boeddhisme
Tibetaanse gebedsvlaggen

Hij wist niet hoe hij dit moest doen. Het Lamaïsme [2] dat in Tibet ontstond na de tijd van Gautama Siddharta, werd in feite ontwikkeld door Gautama Siddharta die naar Tibet is gegaan en daar gewerkt heeft aan de ontwikkeling van wat Lamaïsme genoemd wordt. Hij deed daar een poging een methodologie te ontwikkelen om de basis van de geest te bereiken en een individu geestelijk vrij te laten zijn. Nu had ook dat werk betrekkelijk weinig succes.

In Scientology hebben wij meer succes op dat vlak. We kunnen een individu gemakkelijker laten zien dat hij een geestelijk wezen is dan tot nog toe was gedaan. En nu zijn we helemaal geslaagd in het bewerkstelligen van het eigen bewustzijn van het individu van zijn geestelijke aard en mogelijkheden.

Toch bracht het werk van Gautama Siddharta ondanks het feit dat het beschouwd werd als onvoltooid werk, een voldoende hoeveelheid wijsheid op deze planeet teweeg, voldoende om drie kwart van Azië te beschaven.

Mensen stroomden eeuwenlang uit China over kronkelige paden, gevaarlijke bergen en ondergesneeuwde passen en daalden af naar India alleen maar om dichter bij het gebied te komen waar Gautama Boeddha had geleerd dat er hoop is, dat de eindeloze cyclus van het leven en dood niet door hoeft te gaan en dat een individu daar vrij van kan zijn. De onwetenden vergoddelijkten hem en maakten beelden van hem, maar Gautama Siddharta heeft nooit gepretendeerd iets anders te zijn dan een mens.

En dankzij hem werd een groot gedeelte van dit werk doorgegeven en een enorme hoeveelheid van wat we op dit Westelijk Halfrond tegenwoordig religie noemen, is ons rechtstreeks gegeven door Gautama Siddharta. Het Boeddhisme is op dit moment een van de oudste en meest aangehangen religies op deze planeet en ontstond 500 jaar eerder dan het Christendom. Waarschijnlijk ontstaken de flarden Boeddhisme die met de zijde- en specerijenkooplieden het Midden Oosten binnen kwamen Messiaanse [3] activiteiten in het Midden Oosten.

Nu de specerijen- en zijdekooplieden van India en China na het contact met Alexander de Grote [4] in ongeveer 333 voor Christus hadden bemerkt dat er een land als “Europa” bestond, volgden ze in het spoor van zijn verovering en terugtrekking en maakten een handels contact met “Europa”.

India
specerijen

Vanaf dat moment voorzag Azië, Europa van specerijen, zijde en andere goederen via een landroute. Met hen mee kwam ongetwijfeld het Boeddhisme mee.

“Heb uw naaste lief’ was een van de eerste lessen die Gautama Siddharta onderwees en het is deze boodschap die wij uit het Midden Oosten hebben ontvangen, hoewel deze waarschijnlijk meer algemeen bekend staat als een Christelijke boodschap.

Er bestaat zelfs een overlevering dat Christus in India gestudeerd heeft en toen hij 30 was naar het Westen kwam om wijsheid en hoop te brengen. Dit was het begin van een verdere uitbreiding van religie door het Christendom. De monniken van het vroege Christendom brachten deze religie naar het grootste deel van Europa.

Deze mensen gaven toen de fakkel van wijsheid en informatie van generatie naar generatie door. En tot op de dag van vandaag zijn wij hen veel verschuldigd. Scientology kan laten zien dat het de doelen die Christus stelde voor de mensen, namelijk wijsheid, goede gezondheid en het eeuwige leven, kan bereiken. Welnu, los van welke waarheden, profetieën, profeten of wat dan ook, die onafhankelijke poging gebeurde, het is allemaal door het Boeddhisme aan het rollen gebracht.

Gautama Siddharta Boeddha voorspelde dat in 2500 jaar het hele werk in het Westen zou worden voltooid. Dit staat in de Pali Canons [5].

taj-mahal
de aard van Scientology

Nou, we hebben het voltooid. Zou iemand beweren dat Scientology geen religie was of dat de religie een vermomming was dan zou dit ongeveer de meest foutieve bewering zijn, die hij kon doen.

Het is een voortzetting, een rechtstreekse voortzetting van het werk van Gautama Siddharta Boeddha. Iedereen, wie dan ook, van ieder ras, kleur of geloof, kon lid zijn van de Boeddhistische kerk. Het was niet beperkt tot een kaste, klasse, ras of nationaliteit. Het was de eerste internationale religieuze beweging.

Maar hoewel het zich heeft voortgezet tot op de dag van vandaag, is haar technologie in feite geen stap verder gekomen dan tot waar het in Tibet was gebracht.

Tot de komst van Scientology

Het feit dat de mens een geestelijk wezen is, is de basis van religie en het is het enige dat alle religies gemeenschappelijk hebben. Ze hebben verschillende scheppers, verschillende goden, verschillende altaren, maar op een punt bevatten ze een gezamenlijke waarheid en dat is dat de mens een geestelijk wezen is. Alleen in het Boeddhisme werd dit ooit bewezen en het wordt nu opnieuw bewezen in Scientology.

Dit bewijs en de inherente potentiële bekwaamheden van het geestelijk wezen dat de mens is, zult u voor uzelf ontdekken wanneer u de duidelijk aangegeven weg die Scientology tegenwoordig is, bewandelt. Scientology is een religie door haar fundamentele stellingen, praktijken, historische achtergrond en volgens de definitie van het woord “religie” zelf. Het volgende zal de filosofische en praktischer aspecten van religie helpen verduidelijken.

Religieuze praktijk houdt in rituelen, “geloof in”, een leer gebaseerd op een catechismus [6] en een geloof.

Religieuze filosofie houdt in studie van geestelijke verschijnselen, onderzoek naar de aard van de ziel en studie van de verhouding tussen lichaam en ziel; oefeningen gewijd aan het rehabiliteren van bekwaamheden in een ziel. Scientology is een religieuze filosofie in de hoogste betekenis van het woord, omdat het mensen brengt tot echte kennis van zichzelf en van waarheid. De gesprekken volgens de Scientology technieken, waarin iemand vertelt wat hem dwars zit, ontlasten de persoon van de hindernissen die zijn bewustzijn als wezen beperkten tot de fysieke aspecten van het leven.

Scientology is een religieuze praktijk aangezien de Scientology kerk fundamentele diensten houdt, zoals het preken op kerkbijeenkomsten, het dopen, huwelijksinzegeningen en begrafenissen.

Scientology botst niet met andere religies of religieuze praktijken aangezien het hen verduidelijkt en begrip brengt van de geestelijke aard van de mens.

Scientology is een religie

Scientology heeft onder haar leden mensen uit alle grote geloofsrichtingen met daarbij inbegrepen veel priesters, bisschoppen en andere gewijde geestelijken van de grote religies. Een Scientology auditor is een aangestelde geestelijke in de Scientology Kerk. “Auditor” betekent “iemand die luistert”. Hij of zij is een hoog getraind persoon die zeer bedreven is in het begrijpen van de geest. Auditeren is de term die gebruikt wordt om de toepassing aan te duiden van de processen of procedures van Scientology op iemand door een getrainde auditor.

Scientology auditing

Auditeren is geestelijk begeleiden

Auditors zijn sinds het begin van Scientology de enige individuen op deze planeet geweest, in staat om de mens te bevrijden. Soms vergeten mensen, of negeren ze, dat een auditor niet zomaar iemand is die bij Scientology actief is. Een auditor is een hoog getrainde specialist. Hij/zij is de enige die iemand zijn eigen waarheid kan teruggeven. Een auditor doet geestelijke begeleiding en houdt gesprekken waarin iemand vertelt wat hem dwars zit op zo’n manier dat hij zeer belangrijke verbeteringen teweeg brengt in het leven van degene die de begeleiding ontvangt.

De auditor auditeert het individu als geestelijk wezen, vergroot daarbij het begrip van dat individu en stelt hem of haar in staat om afwijkingen “af te leggen” en effectiever te zijn in het leven en alle aspecten daarvan. De auditor pakt het reactieve verstand van het individu aan.

Dianetics

Het reactieve verstand is een gedeelte van iemands verstand dat geheel op stimulus-respons basis werkt, dat niet onder zijn eigen controle staat en dat invloed uitoefent op en macht heeft over iemands bewustzijn, doel, gedachten, lichaam en activiteiten. Het is de enige bron van menselijke afwijkingen en psychosomatische ziekten.

Het reactieve verstand was er in geslaagd zichzelf zo grondig buiten het gezichtsveld te verstoppen dat ALLEEN inductieve filosofie (terugredeneren van gevolg naar oorzaak) het kon ontdekken. Als u meer wilt weten over het reactieve verstand moet u het boek “Dianetics: De Moderne Wetenschap over Geestelijke Gezondheid” grondig bestuderen. Het volstaat hier te zeggen, dat het nog steeds bestaat en de verklaring geeft voor al iemands “onverklaarbare” handelingen. Sinds de perfectionering van de technologie van Scientology voor het aanpakken van het reactieve verstand, is vrijheid van geestelijke kwelling een zekere, bereikbare toestand, die door duizenden Scientologen reeds bereikt is.

We kunnen mensen laten zien dat ze geestelijke wezens zijn en dat is de essentie van religie.

De mens is een geestelijk wezen

Waar hij vandaan komt, hoe en waarom, en waar hij naar toe gaat, zijn vragen die in religie aan de orde komen.

Auditeren heeft direct betrekking op het vergroten van de mogelijkheid van het individu te overleven door zijn geestelijke gezondheid of zijn vermogen tot redeneren, zijn fysieke mogelijkheden en zijn levensgeluk in het algemeen, te vergroten.

Hoe hoger iemand kan stijgen op deze schaal, des te beter het hem gaat in termen van verstand, overleving en algemeen welzijn. Hoe hoger hij stijgt, des te gelukkiger. Hoe dieper hij zakt des te ongelukkiger.

mens is geestelijk wezen
geluk is belangrijk

Geluk is belangrijk. Het vermogen het leven en de omgeving zo te regelen, dat beter genoten kan worden van het leven en het vermogen de zwakheden van je medemensen te tolereren zijn belangrijk. Evenals het vermogen de juiste factoren in een situatie te zien en de problemen van het leven nauwkeurig op te lossen en het vermogen verantwoordelijkheid op je te nemen en te dragen. Het leven is nauwelijks de moeite waard te leven als er niet van genoten kan worden.

Het vermogen goed en volledig te leven en daarvan te genieten is de gave van de Scientoloog. Een auditor zou zijn werk kunnen vergelijken met het verwijderen van rotsen en zandbanken uit de verborgen diepten van een woelige rivier en er een gemakkelijk stromende en krachtige rivier van te maken.

Een auditor verandert een persoon niet door evaluaties en suggesties. Hij maakt het gewoon makkelijker voor het verstand om te doen wat de basispersoonlijkheid – het individu zelf – wil dat het verstand doet. Dit zou men het einddoel van auditeren kunnen noemen.

In deze tijd van oorlog en geestelijk verval is vergeten, dat er momenten in de geschiedenis en prehistorie van de mens zijn geweest, waarin hem iets gelukt is. Het is niet allemaal somberheid en hopeloosheid geweest, anders zouden we nu niet hier zijn – zelfs niet in zo’n armzalige toestand als we zijn. Mensen hebben geleefd en alle andere vormen van leven overwonnen, van mastodont tot de microbe. Mensen hebben geleefd en muren, wegen en piramiden gebouwd die de elementen duizenden jaren lang hebben getrotseerd. Mensen hebben geleefd en muziek geschreven die de goden welgevallig was en teksten die de engelen hebben doen zuchten en de duivel doen huilen. Dit is een moment voor de mens om opnieuw te slagen. Hier is het woord, de technologie, het doel. De taak is omschreven en heet BESTA VOORT!

L. Ron Hubbard

 

[1] Gautama Siddharta of Guatama Buddha was een spiritueel leider die volgens de historische wetenschap leefde van circa 450 voor Chr. tot circa 370 voor Chr. en de stichter van het Boeddhisme
[2] Lamaïsme is het Tibetaanse Boeddhisme
[3] Messiaans – op de Messias betrekking hebbend. Messias is een heilsprofeet, een profeet die heil (redding van de ziel, verlossing uit de macht van de zonde) aankondigt
[4] Alexander de Grote was koning van Macedonië en op de leeftijd van 30 jaar was hij de schepper van een van de grootste rijken in de oudheid, een rijk dat zich uitstrekte van de Ionische Zee tot de Himalaya.
[5] De Pali-canon is de enige nog bestaande vroeg-boeddhistische verzameling van toespraken (soetra’s) van de Boeddha. De Pali-canon vindt zijn oorsprong in de toespraken die de Boeddha gaf gedurende de laatste 45 jaar van zijn leven, toen hij actief was als leraar. Pali is de naam van de taal waar het in opgesteld is. Canon is een religieuze leerstelling.
[6] Catechismus – overzicht van de beginselen of voornaamste waarheden van de leer van een religie.