fbtracking

Scientology in België

In maart 2016 werd door de Rechtbank van Brussel een 20 jaar slepende zaak tegen de Scientology kerk in Belgie in het voordeel van Scientology beslist. De zaak werd door de rechters niet ontvankelijk verklaard en alle beschuldigingen werden geheel verworpen.

Het Hof bekritiseerde ook de aanklager en de onderzoekers wegens vooroordelen jegens Scientology en haar leden, en merkte op dat het bewijs “duidelijk een totaal gebrek aan objectiviteit onthult”.

Achtergronden

De Scientology Kerk in België werd opgericht in 1974 en is geregistreerd als een Belgische Vereniging Zonder Winstoogmerk. In 1997 begon justitie in België een zaak tegen de Scientology kerk. Er liep toen een parlementair onderzoek naar sekten.

De aanleiding was de “anti-sekte” hysterie van de jaren ’90 in Frankrijk en België. in 1997 publiceerde de Belgische regering een 670 pagina’s tellend Rapport van de Belgische Parlementaire Commissie waarmee 189 religieuze organisaties, waaronder bahai’s, boeddhisten, scientologen, zevende-dags adventisten, mormonen, amish en leden van pinkstergemeenten zonder enige vorm van onderzoek werden gestigmatiseerd door deze foutief als “gevaarlijke sekten” te labelen.

Niet lang nadat een “Sekten Rapport” van de Belgische Parlementaire Commissie werd gepubliceerd, startte een Belgische openbare aanklager een onderzoek naar de Scientology gemeenschap te Brussel, waarbij werd geprobeerd de leerstellingen en geloofsovertuigingen te criminaliseren. Bijna twee decennia lang werden de beklaagden door de openbare aanklager en de media zonder voor de rechter te verschijnen als “schuldigen” betiteld, waardoor ze in hun leefomgeving werden gestigmatiseerd. De betreffende parlementaire onderzoekscommissie werkte achter gesloten deuren en met anonieme getuigen.

Valse geruchten

De Belgische Staatsveiligheidsdienst was zowel voor als tijdens het onderzoek een belangrijke bron van valse geruchten over Scientology. De Staatsveiligheidsdienst is enkele jaren geleden onderzocht door het “Comité I”, een parlementair orgaan dat belast is met het toezicht op inlichtingenactiviteiten in België. Volgens haar activiteitenverslag gepubliceerd in september 2015, vond het “Comité I” dat, ondanks het bespioneren van Scientology gedurende de afgelopen 30 jaar, de Staatsveiligheidsdienst niets verkeerds of illegaals aan Scientology kon ontdekken.

Strafzaak

De actie tegen Scientology werd in België in de vorm gegoten van een strafzaak. Scientology in België zag zich geplaatst voor een verzameling aanklachten waarbij de werkelijkheid zodanig was gemodelleerd dat maximale schade kon worden aangericht. Dit leidde er toe dat de overheid in 1999 een politie-inval meende te kunnen rechtvaardigen. In de kerk aanwezige informatie en het materiaal dat in diverse landen tot religieuze hulpmiddelen gerekend wordt, werd door de Belgische magistratuur in beslag genomen en het gebruik werd geïnterpreteerd als criminele activiteit.

De door Scientologen gebruikte methode om negatieve effecten van drugsgebruik te behandelen teneinde religieuze begeleiding mogelijk te maken, werd gezien als het onwettig uitoefenen van de artsenijbereidkunde (farmacie), een aanpak die gekopieerd was van een aanklacht in Frankrijk.

Godsdienstdeskundigen bevestigen dat de financiering van Scientology, via donaties voor religieuze begeleiding en activiteit die Scientology levert, niet afwijkt van bijvoorbeeld de Katholieke of Protestante kerken. De Belgische officier van justitie gebruikte de financieringsmethode echter om Scientology als criminele organisatie aan te duiden.

Op 11 maart 2016 besliste de Rechtbank van Brussel in het voordeel van Scientology:  alle beschuldigingen tegen de Scientology Kerk van België, het Europees Bureau voor Public Affairs en Mensenrechten van de Internationale Scientology Kerk en 11 individuele Scientologen, werden geheel verworpen. Het 173 pagina’s tellende vonnis werd uitgesproken na een strafproces van zeven weken.

De voorzitter van de rechtbank stelde het volgende vast: “Het hele proces wordt niet-ontvankelijk verklaard wegens een ernstige en onherstelbare schending van het recht op een eerlijk proces.

Het Hof bekritiseerde ook de openbare aanklager en de onderzoekers vanwege de vooringenomenheid tegenover Scientology en haar leden, erop wijzend dat het gerechtelijk dossier “een duidelijk vermoeden van schuld en een totaal gebrek aan objectiviteit aan het licht bracht”, wat in strijd is met het Belgische nationale recht en Artikel 6 § 1 van het Europese Verdrag inzake Mensenrechten en Fundamentele Vrijheden.